Mgr. Zuzana Kopáčiková, PhD. | Fertility špecialista | Poradenstvo | Koučing

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie

Mgr. Zuzana Kopáčiková Štefanská, PhD., IČO: 43166687, DIČ: 1049824523, bankové spojenie: SK46 1100 0000 0026 2272 7289, email: info@gynaktiv.sk, so sídlom 85104 Bratislava-Petržalka, Haanova 2605/39 zapísaný v živnostenskom registri pod číslom 110-160783, (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti fertility koučingu, poradenstva, v oblasti rozvoja ženského zdravia. 

2. Kontaktné údaje Poskytovateľa

webové sídlo: www.gynaktiv.sk
email: info@gynaktiv.sk
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) predstavujú zmluvu uzatvorenú medzi Poskytovateľom a zákazníkom na diaľku akceptáciou týchto VOP zákazníkom na webstránke www.gynaktiv.sk (ďalej len „Webstránka“). Zákazníkom sa v zmysle týchto VOP rozumie osoba, ktorá akceptuje tieto VOP odkliknutím tlačidla „súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami“ na Webstránke (ďalej len „Zákazník“).

3. Hlavné vlastnosti a charakter služieb a produktov

Služby sú poskytované Zákazníkovi podľa jeho výberu na Webstránke prostredníctvom balíka služieb alebo individuálnych služieb a digitálnych produktov podľa ponuky uvedenej na Webstránke (dalej aj ako „Služba“).

3.1 Fertility koučing
a) Dĺžka trvania konzultácií je vopred stanovená v objednanom balíku.
b) V prípade oneskorenia Zákazníka na dohodnutý termín poskytnutia Služby formou konzultácie (online/ telefonickej/ osobnej) bude stanovený čas konzultácie dodržaný – konzultácia skončí vo vopred dohodnutom čase. Ak sa oneskorí Poskytovateľ, stratený čas bude Zákazníkovi vynahradený počas predmetnej konzultácie alebo v neskoršom termíne.
c) V prípade potreby zmeny termínu konzultácie alebo jej zrušenia platí stanovená lehota na zmenu alebo zrušenie termínu minimálne 24 hodín vopred. Zrušenie termínu alebo jeho preklad po tejto lehote, rovnako ako nedostavenie sa Zákazníka na termín bude automaticky účtované vo výške 100% sumy, resp. považované za realizovanú konzultáciu v rámci objednanej Služby.

3.2 Digitálne produkty
Digitálny produkt označuje tovar, ktorý je distribuovaný iba elektronicky (najmä e-mailom, odkazom na stiahnutie atď.) a nezakladá nárok na dodanie fyzických nosičov. Po úhrade digitálneho tovaru je kupujúcemu spravidla na ním uvedený e-mail odoslaný odkaz na stiahnutie digitálneho produktu.

Digitálne produkty sú elektronické knihy, dokumenty, mp3 nahrávky, online kurzy zakúpené samostatne alebo ako súčasť balíka na Webstránke.
a) Informácie o produktoch, vrátane uvedenia ceny jednotlivých produktov a ich hlavných vlastností sú uvedené v popise jednotlivých produktov na Webstránke. Ceny produktov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny produktov zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
b) Všetky produkty sú v digitálnej forme, preto sa na ne nevzťahujú poplatky za dopravu. Produkty sú k dispozícii na stiahnutie okamžite po úhrade objednávky podľa bodu 4.2
c) Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

4. Dodacie podmienky

4.1 Fertility koučing
Služba bude Zákazníkovi dodaná až po prijatí úhrady ceny za Službu podľa podmienok konkrétneho balíka. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie ceny za Službu na účet Poskytovateľa.

Zákazník je informovaný o prijatí platby emailom bezodkladne. Služba bude poskytnutá po prijatí úhrady v rámci dohodnutého termínu.

4.2 Digitálne produkty
Digitálne produkty budú Zákazníkovi dodané ihneď po úhrade objednávky platobnou kartou alebo prostredníctvom Paypalu cez www.gynaktiv.sk. V potvrdení objednávky na Webstránke je zobrazený odkaz pre stiahnutie digitálnych produktov. Odkaz pre stiahnutie je tiež automaticky zaslaný emailom na emailovú adresu Zákazníka, ktorú uviedol v objednávke.

Doručenie digitálneho produktu kupujúcemu na zadaný email zakladá domienku rozbalenia tovaru, kedy je porušený pôvodný obal podľa ustanovenia § 7 ods. 6 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

5. Povinnosti/Súčinnosť Zákazníka nutná pre poskytnutie kvalitnej Služby fertility koučingu

a) Uvedenie pravdivých a úplných údajov v objednávke Služby a v obdržaných dotazníkoch;
b) Zaplatenie ceny za objednanú Službu podľa bodu 4
c) Zúčastnenie sa konzultácie alebo konzultácií podľa obsahu objednanej Služby online alebo telefonicky. Služba sa považuje za dodanú v prípade, že k vstupnej konzultácii nedôjde zo strany Zákazníka aj napriek minimálne 3 náhradným termínom konzultácie zo strany Poskytovateľa.

6. Zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Poskytovateľom

Momentom akceptácie týchto VOP na Webstránke Zákazníkom je medzi Poskytovateľom a Zákazníkom uzatvorená zmluva v rozsahu, aký je uvedený v týchto VOP (ďalej len „Zmluva“), ak tieto VOP neupravujú inak. Ak je Zákazník spotrebiteľom v zmysle osobitného predpisu1, Zmluva je uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a súčasne sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov. Ak Zákazník nie je spotrebiteľom, Zmluva je uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a Zákazník nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 10 týchto VOP nižšie. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa dodať Zákazníkovi Službu a ako protiplnenie záväzok Zákazníka za Službu zaplatiť cenu za Službu, a to za podmienok, ktoré bližšie upravujú tieto VOP.

Akceptácia týchto VOP je podmienkou pre zadanie záväznej objednávky Služby Zákazníkom.

7. Platobné podmienky

Ak si Zákazník objedná Službu, je povinný uhradiť cenu za Službu v zmysle cenníka uvedeného na Webstránke.

Cena za Službu je konečná (celková) a zahŕňa akékoľvek a všetky náklady Poskytovateľa potrebné na dodanie Služby. Poskytovateľ nie je registrovaný platiteľ DPH.
Cenu za Službu môže Zákazník uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
– bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený na faktúre
– bezhotovostne platobnou kartou
– bezhotovostne prostredníctvom Paypalu

Faktúru za Službu zašle Poskytovateľ Zákazníkovi v elektronickej podobe na emailovú adresu Zákazníka uvedenú v objednávke. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie dohodnutej sumy na účet Poskytovateľa.

Splatnosť faktúry za Službu je 7 dní odo dňa doručenia faktúry Zákazníkovi emailom.
Akákoľvek faktúra vystavená na základe týchto VOP musí spĺňať náležitosti podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať dané náležitosti, je Zákazník oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi na opravu a Poskytovateľ je povinný faktúru opraviť, pričom počas tejto doby neplynie lehota splatnosti faktúry. V prípade omeškania Zákazníkom so zaplatením faktúry v dohodnutej dobe splatnosti má Poskytovateľ právo požadovať od Zákazníka zaplatenie úrokov z omeškania vo výške ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom platným v prvý deň omeškania.

8. Zodpovednosť Poskytovateľa

Poskytovateľ dodáva Zákazníkovi Službu v obvyklej kvalite pre účel dohodnutý zmluvnými stranami Zmluvou, t. j. fertility koučing pre Zákazníka na mieru, s prihliadnutím na osobitné požiadavky a okolnosti Zákazníka. Poskytovateľ nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v súvislosti so Službou nedáva žiadne garancie zlepšenia zdravotného stavu Zákazníka. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu v zmysle zákona č. 294/1999 Z.z., o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, v znení neskorších predpisov, nakoľko Služba ani digitálny produkt nie je výrobkom v zmysle § 2 daného zákona.

Nakoľko predmetom Služby nie je dodanie tovaru, ustanovenia § 622 – 623 Občianskeho zákonníka sa nepoužijú.

9. Doba trvania Zmluvy

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to odo dňa uzavretia Zmluvy (akceptáciou VOP Zákazníkom) až do úplného poskytnutia Služby Poskytovateľom alebo márneho uplynutia lehoty na poskytnutie Služby z dôvodu neposkytnutia súčinnosti Zákazníkom v zmysle bodu 5 vyššie, podľa toho, čo nastane skôr.

10. Odstúpenie od Zmluvy

Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zákazníka (spotrebiteľa):
Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu zaslaním oznámenia o odstúpení od Zmluvy na kontaktný email Poskytovateľa alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa.

Odstúpenie od Zmluvy zo strany Poskytovateľa:
Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade ak:
a) Zákazník pre Službu fertility koučingu uvedie medicínsku diagnózu/diagnózy, ktoré podľa Poskytovateľa vyžadujú lekársku starostlivosť;
b) Personálne, technické alebo organizačné kapacity Poskytovateľa nebudú umožňovať Poskytovateľovi dodať Služby Zákazníkovi v dodacích lehotách podľa týchto VOP. Prednosť majú Zákazníci, ktorí zaplatili skôr;

Dôsledky odstúpenia od Zmluvy
Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva ruší od začiatku a zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa nej dostali. V prípade odstúpenia od Zmluvy Zákazníkom alebo Poskytovateľom je Poskytovateľ povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť všetky už zaplatené platby za Službu Zákazníkovi rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

11. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch, ak mu budú sprístupnené Zákazníkom. Pri nakladaní s osobnými údajmi sa Poskytovateľ zaväzuje postupovať v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len ako „nariadenie GDPR“ ) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Zákazník berie na vedomie a vyjadril to súhlasom so spracovaním osobných údajov, že Poskytovateľ spracúva tieto jeho osobné údaje, ktoré mu Zákazník sám poskytol:
a) Základné údaje Zákazníka potrebné pre poskytnutie Služby fertility koučingu: meno, priezvisko, email, telefónne číslo, pohlavie, vek, údaje týkajúce sa stravovacích návykov, zloženia stravy a návykov životného štýlu (stres, spánok, pohyb), osobné údaje týkajúce sa zdravia dotknutej osoby (výsledky lekárskych vyšetrení, alergény, lieky, diagnóza).
b) Údaje pre spracovanie účtovných dokladov, pričom právnym základom spracúvania osobných údajov v tomto prípade sú osobitné predpisy (napr. zákon o účtovníctve). Na tento účel Poskytovateľ spracúva nasledovné osobné údaje Zákazníka: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Poskytovateľ vyššie uvedené údaje spracúva v nevyhnutnom rozsahu za účelom poskytovania Služby a na účtovné a daňové účely stanovené zákonom.
c) Doba uchovávania osobných údajov Zákazníka uvedených počas konzultácií fertility koučingu je počas doby koučingu a následne 12 mesiacov po ukončení, pokiaľ Zákazník nepožiada o ich vymazanie. Poskytovateľ bezpečne zlikviduje osobné údaje po skončení účelu ich spracúvania, najneskôr do 12 mesiacov po ukončení koučingu.

Zákazník má ako dotknutá osoba práva podľa § 19 – 30 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov(ďalej len „Zákon“), ktoré môže kedykoľvek uplatniť u Poskytovateľa emailom, telefonicky alebo poštou.

12. Licenčné podmienky

Zákazník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa akýkoľvek digitálny produkt zakúpený samostatne alebo ako súčasť balíčka, resp. akékoľvek iné autorské dielo alebo predmet ochrany duševného vlastníctva dodané v rámci Služby:

a) Použiť na iné ako osobné účely predpokladané Zmluvou, najmä ich nesmie využívať na komerčné účely (t.j. ďalší predaj, prenájom, vypožičanie a pod.);
b) Zverejniť alebo rozširovať bez ohľadu na spôsob zverejnenia alebo rozširovania;
c) Poskytnúť tretej osobe, udeliť sublicenciu alebo umožniť ich použitie treťou osobou;

pričom ak Zákazník poruší povinnosť, je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške 1,000 eur (slovom: tisíc euro) vystavením a doručením faktúry so splatnosťou 14 dní, tým nie je dotknutý prípadný nárok Poskytovateľa na náhradu spôsobenej škody.

13. Sťažnosti, reklamácie a podnety

Zákazník je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, reklamácie alebo podnety nahlásiť Poskytovateľovi, ak je to možné ihneď, telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje Poskytovateľa uvedené vyššie. Po prehodnotení sťažnosti, reklamácie alebo podnetu Poskytovateľ oboznámi Zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Zákazníka najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

13.1 Záruka vrátenia peňazí pre fertility koučing.
Ak Zákazník nie je spokojný so zakúpenou Službou fertility koučingu, môže požiadať o vrátenie peňazí v lehote do 30 kalendárnych dní po termíne prvej konzultácie.
Podmienkou vrátenia peňazí je vyplnenie dotazníka o dôvodoch nespokojnosti. Poskytovateľ si vyhradzuje právo prehodnotiť jednotlivo prípady, kedy zákazník žiada o vrátenie peňazí napriek tomu, že neurobil žiadne alebo takmer žiadne v rámci fertility koučingu diskutované pozitívne zmeny v jedálničku a životnom štýle. Poskytovateľ si vyhradzuje si právo rozhodnúť o výške vrátenej sumy po prehodnotení prípadu.

14. Disclaimer

Služby fertility koučingu a digitálne produkty ponúkané na Webstránke nemôžu byť interpretované ako lekárske rady alebo iné zdravotnícke postupy a názory, nie sú určené na diagnostiku ani liečbu ochorení a nenahrádzajú individuálnu konzultáciu s lekárom.

Poskytovateľ ani autor produktov nepreberajú žiadnu zodpovednosť za následky priameho či nepriameho aplikovania alebo neaplikovania informácií uvedených v produktoch alebo diskutovaných počas fertility koučingu a nemôžu garantovať výsledok uvedených odporúčaní.

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú platné a účinné od 12.7. 2022. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP, zverejnením novej verzie VOP na Webstránke. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nových VOP na Webstránke. Zmena VOP sa vzťahuje len na Zmluvy uzatvorené po zverejnení novej verzie VOP na Webstránke.

Akákoľvek komunikácia Zmluvných strán súvisiaca s týmito VOP bude doručovaná písomne na adresu sídla zmluvnej strany alebo emailom. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznamovať zmenu poštovej alebo elektronickej adresy na doručovanie písomností.

Ak sa niektoré ustanovenie VOP ukáže byť neplatné alebo nevymáhateľné ostatné ustanovenia VOP zostávajú aj naďalej záväzné s plnou platnosťou a účinnosťou. V prípade takejto nevymáhateľnosti alebo neplatnosti ustanovenia VOP sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dané ustanovenie iným ustanovením, ktoré v najväčšej možnej miere reflektuje účel týchto VOP.

Tieto VOP sa riadia slovenským právom. Spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z týchto VOP sú oprávnené rozhodovať slovenské súdy. Činnosť Poskytovateľa podlieha v zmysle predpisov o ochrane spotrebiteľa dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk):
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
fax č. 02/58272 170

Obchodné podmienky sú platné od 13.7.2022